Tulostusversio

1/2008

Tietosuojavaltuutetun kannanotto: Ensiapukoulutettujen nimien julkaisu työpaikalla

Tietosuojavaltuutetulta tiedusteltiin, saako ensiapukoulutuksen saaneiden työntekijöiden nimet julkaista työpaikalla ilman asianomaisten suostumuksia. Nimilista liitettäisiin työsuojelun toimintaohjelmaan ja julkaistaisiin sähköisessä muodossa sekä mahdollisesti myös paperisena ilmoitustaululla. Nimilistan julkaisemisen tarkoitus olisi helpottaa ensiavun antajien löytämistä hätätapauksessa.

Tietosuojavaltuutetun ohjaus

Henkilötietolain kannalta asiassa on kysymys lähinnä siitä, että henkilötietoja saa luovuttaa, esimerkiksi julkaista, jos siihen on laissa säädetty peruste. Henkilötietolain mukaisista perusteista säädetään lain 8 §:ssä. Pykälän 1 kohdan mukaan henkilötietoja voi julkaista rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksen hankkiminen on aina ensisijainen, yksityisyyden suojan toteuttamisen kannalta paras toimintatapa. Pykälän 4 kohdan mukaan henkilötietoja voi kuitenkin julkaista myös, jos se johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta.

Työturvallisuuslain 46 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla. Työn ja työolosuhteiden mukaisesti työntekijöille on annettava ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä.

Saman lain 47 §:n mukaan työnantajan on työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden niin edellyttäessä nimettävä ensiaputoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi yksi tai useampi työntekijä, mikäli työnantaja ei ole pelastustoimilaissa tarkoitetussa suunnitelmassa osoittanut suojeluhenkilöstöä vastaaviin tehtäviin.

Ensiavun saamiseksi annettavat ohjeet toimivat varmaankin tehokkaimmin, jos ne sisältävät tiedon myös siitä, keihin ensiapukoulutuksen saaneisiin henkilöihin tapaturman sattuessa on otettava yhteyttä. Työsuojeluhallinto on tänä vuonna antamassaan ohjeessa Ensiapuvalmius työpaikoilla ohjannut, että "työpaikalle on sopivaan paikkaan asetettava nähtäväksi tiedot, ketkä ovat ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä". Kaikkien tiedossa oleviin onnettomuustilanteiden toimintaohjeisiin on työsuojeluhallinnon mukaan kirjattava muun muassa se, kuka onnettomuuden sattuessa huolehtii ensiavusta.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen tietosuojavaltuutettu arvioi, että ensiapukoulutuksen saaneiden työntekijöiden nimilistojen julkaiseminen työpaikalla johtuu rekisterinpitäjälle (työnantajalle) työturvallisuuslaissa säädetystä velvoitteesta ja on siten henkilötietolain 8 §:n 4 kohdan perusteella sallittua tarvittaessa myös ilman suostumuksen pyytämistä. Suostumuksen pyytäminen olisi kuitenkin yksityisyyden suojan kannalta parempi ratkaisu.

Tietosuojavaltuutettu korosti lisäksi, että henkilötietolain 24 §:n mukaan rekisterinpitäjän on joka tapauksessa jo henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon muun muassa siitä, mihin hänen tietojaan säännönmukaisesti luovutetaan. Informaatio on annettava tietoja kerättäessä tai, jos ne hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, viimeistään silloin, kun tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

Sovellettavat säännökset

Lue myös

Tietosuojavaltuutetun kannanotto: Opiskelijalle omat tunnukset potilaskertomusohjelmaan? »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.