Tulostusversio

3/2008

Työelämä: Tietosuoja pääosin kunnossa

Teksti: Ahti Laitinen

Uusitun työelämän tietosuojalain soveltamisesta tehty tutkimus osoittaa, että valvonta- ja turvallisuusasioiden käsittely työpaikoilla toimii pääosin hyvin. Silti lain noudattamisessa on havaittavissa puutteita.

Uusittu laki yksityisyyden suojasta työelämässä eli työelämän tietosuojalaki tuli voimaan lokakuussa 2004. Uudistuksessa lakiin lisättiin työntekijöiden huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelyä, kameravalvontaa ja sähköpostin suojaa koskevat säännökset.

Kun nämä ovat suhteellisen uutta normistoa, oli tärkeätä saada tietoja siitä, miten yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä hoidetaan ja ratkaistaan työpaikoilla. Tätä selvitettiin työministeriön teettämässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että perustuslain vaatimuksista johtuen yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö tullut monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi. Se, että lainsäädäntöä ei aina noudateta, voi johtua myös sanktioiden ja valvonnan heikkouksista.

Tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneet työnantajan ja henkilöstön edustajat sanovat tuntevansa tietosuojalainsäännön suhteellisen hyvin. Neljäsosa ilmoitti tuntevansa lait hyvin, ja perusasiat tunsi yli kaksi kolmasosaa. Alle kymmenesosa vastaajista ei tuntenut lainsäädäntöä lainkaan.

Kameravalvonnasta ei neuvotella

Kyselyssä huomiota kiinnittää se, että työnantajien ja työntekijöiden käsitykset kameravalvonnasta neuvottelemisesta poikkeavat toisistaan. Noin joka kymmenes työnantajapuolen vastaajista ilmoitti, ettei kameravalvonnasta ole neuvoteltu. Henkilöstön vastaajista tätä mieltä oli yli kymmenes tai jopa viidesosa. Ero henkilöstön ja työnantajaosapuolten vastauksissa on tilastollisesti merkitsevä.

Valtaosassa toimipaikkoja näytetään noudattavan kameravalvontaa koskevaa sääntelyä asianmukaisesti. Näyttää siltä, että työpaikoilla ollaan hyvin tietoisia siitä, miten kameravalvontaa ei saisi käyttää.

Kameravalvontaa käytetään yli kahdessa kolmasosassa valtion ja yksityisen sektorin toimipaikoista. Sen sijaa kuntasektorin toimipaikoista kameravalvonta on käytössä hiukan alle puolessa. Tutkimusaineiston perusteella kameravalvonnan rinnalla tai asemesta käytetään runsaasti muita, työntekijän yksityisyyteen vähemmän puuttuvia keinoja, kuten kulunvalvontaa ja vartiointipalveluja.

Sähköpostin avaamisesta epätietoisuutta

Uudistettu työelämän tietosuojalaki säätää aiempaa tarkemmin työnantajan oikeudesta hakea esille ja avata työntekijän sähköpostiviestejä. Kyselyn perusteella sähköpostiviestien avaamisen menettelytavat ovat vastaajille kaikkein vieraimpia, vaikka vastaajat edustavat toimipaikkojen asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä.

Noin 80 prosenttia kyselyyn vastaajista ei nähnyt ongelmia sähköpostiviestien suojaan liittyvissä asioissa. Kuitenkin sähköpostiviestien käsittely on aiheuttanut eriasteisia ongelmia ja epätietoisuutta työntekijän poissa ollessa. Useimmissa tutkimukseen osallistuneissa toimipaikoissa on kuitenkin käytössä sähköpostin automaattinen poissaolovastaus, ja se on osoittautunut toimivaksi käytännöksi.

Kokonaisuutena sähköpostin ja internetin valvontakäytännöissä on yhtenäistämisen tai käytännön lisäohjaamisen tarvetta.

Huumetestien sääntely monimutkaista

Lain säännökset huumausaineiden käytön testitietojen käsittelystä on laadittu varsin yksityiskohtaisiksi ja monimutkaisiksi, mikä voi olla ongelmallista työntekijän oikeuksien kannalta. Tutkimuksessa tehdyn kyselyn perusteella testausasioista ei ole juurikaan tietoa, ja testaus on jäänyt pääasiassa työterveyshuollon huoleksi. Kuusi prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, voiko hänen toimipaikallaan työnantaja edellyttää työntekijältä todistusta suoritetusta huumetestistä.

Huumetestejä käytetään 19 prosentissa vastaajien toimipaikoista, ja testien määrä näyttää ajan myötä lisääntyneen. Testaaminen on riippuvainen toimipaikan koosta: Mitä suurempi toimipaikka on, sitä useimmin se on käytössä. Suurimmissa, yli viidensadan hengen yksityissektorin yrityksissä edellytys on käytössä noin kolmasosassa kaikista toimipaikoista. Pienimmissä, alle kahdenkymmenen hengen toimipaikoissa testausedellytys on vain alle kymmenesosan vastaajan mukaan.

Työelämän tietosuojalaki ei sisällä säännöksiä alkoholinkäytön testaamisesta, mutta kyselyyn vastaajilta kysyttiin myös alkoholitestauksesta. Kyselyssä kävi ilmi, että alkoholipuhallutuksia tehdään yli kahdessa kolmasosassa yritysten ja kuntien toimipaikoista. Sen sijaan valtion virastoissa puhallutuksia on tehty alle puolessa toimipaikoista.

Tietosuoja yhä tärkeämpää

Tutkimuksessa käsitellyt ongelmat liittyvät yleisemminkin nyky-yhteiskunnassa esiintyviin tietosuojaongelmiin. Nykyisessä yhteiskunnassa, jossa tietotekniikka ja -teknologia on kehittynyttä, ja tarpeet tietojen hankkimiseen ovat lisääntyneet, kysymys yksityisyyden ja tietojen suojasta on tullut entistä konkreettisemmaksi ja tärkeämmäksi.

Paineet kansalaisten tarkkailuun ovat yleensäkin lisääntyneet kansainvälisen terrorismin muodostaman uhan kautta ja globalisaation seurauksena. Tämä ei voi olla heijastumatta myös työpaikoilla tapahtuvaan valvontaan. Samalla monet työtehtävät ovat tulleet aikaisempaa vaativimmiksi ja tietotaidon hallinta on niissä keskeistä.

Nämä yleiset ja työelämän erityiset kehityspiirteet ovat suoraan yhteydessä viestien ja arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn. Esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, kameravalvonta, huumausainetestit ja sähköpostin seuraaminen voivat olla yhteydessä moneenkin asiaan, kuten omaisuuden, asiakkaiden, työntekijöiden ja yrityksen turvallisuuteen.

----

[KIRJOITTAJA]

Ahti Laitinen on kriminologian ja oikeussosiologian professori Turun yliopistossa.

Lue myös

Työelämä: Tutkimus selvitti lain soveltamista »
Työelämän pelisäännöt »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.