Tulostusversio

2/2009

Henkilötiedot: Tietosuojalautakunnan lupapäätöksiä noudatetaan

Teksti: Katja Karjalainen

Henkilötietojen käsittelyyn tietosuojalautakunnalta lupaa hakeneet toimivat lupapäätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

Tietosuojalautakunnan henkilötietojen käsittelystä antamia lupapäätöksiä ja lupien ehtoja noudatetaan hyvin.

Tietosuojavaltuutettu lähestyi viime joulukuussa kirjeitse päätöksen saaneita selvittääkseen, kuinka tietosuojalautakunnan vuosina 2004-2008 antamia lupapäätöksiä noudatetaan.

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että luvansaajat noudattavat lupamääräyksiä tunnollisesti.

Tietoja käsitellään huolella

Tietosuojalautakunta voi myöntää luvan arkaluonteisten ja muiden henkilötietojen käsittelyyn, jos se ei ole muuten sallittua henkilötietolain perusteella. Selvitysvuosina eniten lupia myönnettiin perintätoimintaan.

Luvan saaneiden mukaan lupien mahdollistama henkilötietojen käsittely oli välttämätöntä ja tarpeellista toiminnan kannalta.

Luvan saaneet ilmoittivat noudattavansa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolain huolellisuusvelvoitetta. Erityisesti vastauksissa korostettiin henkilökunnan salassapitovelvollisuutta. Henkilötietojen käsittely on rajattu vain sellaisille henkilöpiireille, joiden työtehtäviin tietojen käsittely liittyy. Tietokantoihin on pääsy vain niillä, joiden toimenkuvaan tunnistaminen ja todentaminen kuuluvat. Tekniset käyttöyhteydet on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Huolellisuusvelvoitetta toteutettiin myös työnjohdon valvonnalla.

Tietojen käyttötavasta ja suojauksesta suurin osa vastaajista kertoi, että tietoja käsitellään vain näytöllä ja vain kunnes perintätoimen kohteena oleva henkilö tai edunsaaja kyetään yksilöimään. Ne luvansaajat, jotka ilmoittivat tulostavansa tietoja, kertoivat hävittävänsä tarpeettomat tiedot välittömästi. Osa vastaajista oli ulkoistanut tietojen tuhoamisen.

Myös kahdelta kielteisen lupapäätöksen saaneelta kysyttiin, miten päätöksiä on noudatettu ja miten puuttuva lupa on korvattu. Yksi ilmoitti saavansa tarpeelliset tiedot muualta. Toinen puolestaan ilmoitti valittaneensa hallinto-oikeuteen, mutta noudattavansa päätöstä.

Lupia ei anneta eteenpäin

Vastauksien perusteella tietosuojalautakunnan myöntämiä lupia käyttävät vain ne tahot, joille luvat on myönnetty.

Eräissä vastauksissa otettiin joko pyynnöstä tai oma-aloitteisesti kantaa luvankäyttäjään. Kahta myönnetyistä luvista ei käytetty. Yksi luvan saanut oli sulautunut toiseen perintätoimistoon, jolla on oma lupa. Toisen luvanhaltijan perintätoimeksiannot oli puolestaan siirretty toiselle yhtiölle. Sen lupa säilytettiin siltä varalta, että toiminnan aktivoinnille tulee tarve. 

Mielenkiintoisena yksityiskohtana eräästä tutkimukseen myönnetystä luvasta todettiin, että kansainvälisten näkemysten mukaan Suomessa tulisi sallia vuosina 1935-1955 luovutettujen, internoitujen ja palautettujen henkilöiden henkilötietojen julkaiseminen yleisen avoimuuden nimissä.

----

[KIRJOITTAJA]

Katja Karjalainen työskenteli tarkastajana Tietosuojavaltuutetun toimistossa. 

Lue myös

Henkilötiedot: Eniten lupia perintätoimintaan »
Henkilötiedot: Huolellisuusvelvoite »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.