Tulostusversio

1/2009

Tietosuojavaltuutetun kannanotto: Tiedon poistaminen potilasrekisteristä

Terveydenhuollon toimintayksikkö poisti potilasrekisteristä henkilön vaatimusten mukaisesti kaksi potilasasiakirjamerkintää mutta kieltäytyi poistamasta erästä henkilön käyttäytymistä kuvaavaa merkintää.

Terveydenhuollon toimintayksikön mukaan kirjattu kuvaus ei ollut tarpeellinen potilaan sairauden hoidon kannalta, mutta se oli kuitenkin tarkoitettu kuvaamaan potilaan mielentilaa ja tapaa reagoida asioihin. Tämän tapaisilla kuvauksilla voi olla rekisterinpitäjän mukaan joskus oleellista merkitystä myöhemmin potilaan terveydentilaa arvioitaessa. Näin ollen kirjattua kuvausta ei voitu pitää potilaan hoidon kannalta täysin merkityksettömänä.

Oliko henkilön poistettavaksi vaatima potilasrekisteriin talletettu tieto henkilötietolain 29 §:n tarkoittamalla tavalla potilasrekisterin käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeeton, ja tulisiko tietosuojavaltuutetun antaa siten henkilötietolain 40 §:n mukainen määräys tiedon poistamisesta?

Tietosuojavaltuutetun vastaus

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Tietosuojavaltuutettu totesi päätöksessään, että henkilön poistettavaksi vaatimaa tietoa on arvioitava sen nojalla, onko tieto tarpeellinen potilasrekisterin käyttötarkoituksen eli potilaan neuvonnan, hoidon suunnittelun ja toteutuksen sekä seurannan kannalta.

Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan merkinnällä ei pyritty kuvaamaan potilaan terveydentilaa, vaan potilaan käytöstä kyseessä olevassa tilanteessa. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että ko. merkintä potilasrekisterissä oli lähinnä potilasta leimaava ja tarpeeton potilasrekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Tietosuojavaltuutettu antoi asiasta valituskelpoisen päätöksen, jossa hän määräsi kyseessä olevan potilasasiakirjamerkinnän poistettavaksi.

Sovellettavat säännökset

Henkilötietolaki 29 § ja 40 §Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.