Tulostusversio

3/2009

Yksityisyys: Salaiseen tiedonhankintaan uusia keinoja

Teksti: Janne Kanerva

Poliisille ehdotetaan uusia tiedonhankinnan keinoja, jotka toteutuessaan vaikuttaisivat rikoksista epäiltyjen yksityisyydensuojaan.

Viranomaisten toimivaltuuksista rikosten tutkinnassa ja torjunnassa halutaan säännellä nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Muutosehdotuksia valmistellut oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön asettama toimikunta luovutti mietintönsä toukokuussa. Toimikunta ehdotti, että nykyiset esitutkintalaki, pakkokeinolaki ja poliisilaki korvataan uusilla laeilla.

Nykyisin pakkokeinolaissa säädetään rikoksen selvittämisessä käytettävistä pakkokeinoista. Niihin kuuluvat ns. salaiset pakkokeinot, joita ovat telekuuntelu, televalvonta, matkaviestimien sijaintitiedon hankkiminen ja tekninen tarkkailu.

Poliisilaki puolestaan sisältää muun ohessa säännökset poliisin tiedonhankinnasta rikosten estämiseksi, paljastamiseksi ja joissakin tapauksissa myös selvittämiseksi. Käytössä ovat tällöin pitkälti pakkokeinolain mukaiset tiedonhankintakeinot.

Toimikunta ehdottaa, että pakkokeino- ja poliisilakien tiedonhankinnan pykäliä yhdenmukaistetaan. Viranomaisille esitetään myös joitakin uusia tiedonhankinnan keinoja.

Tietoja teleyrityksiltä

Eräs toimikunnan ehdotusten tärkeimmistä taustatekijöistä on vastaaminen teknisen kehityksen haasteisiin. Tähän liittyvät myös tiedonhankintaan ehdotetut uudet menetelmät.

Toimikunta ehdottaa uudeksi tiedonhankintakeinoksi tietojen hankkimista telekuuntelun sijasta. Se tulisi kysymykseen tapauksissa, joissa on todennäköistä, että viestiä ja siihen liittyviä tunnistamistietoja ei ole enää saatavissa telekuuntelulla. Tällöin voitaisiin hyödyntää teleyrityksellä mahdollisesti olevia tietoja aikaisemmasta viestinnästä: esitutkintaviranomaiselle voitaisiin antaa lupa takavarikoida ne.

Lisäksi esitutkintaviranomaiselle voitaisiin antaa lupa matkapuhelimeen välittömässä yhteydessä olevan laitteen tekniseen tarkkailuun. Viestin sisällön selvittämiseksi esitutkintaviranomainen saisi kuunnella esimerkiksi matkapuhelimeen liitettyä blue tooth -kuuloketta.

Kynnys näiden uusien tiedonhankintakeinojen käyttämiseen olisi korkea eli sama kuin telekuuntelulla. Käytön edellytyksenä olisivat laissa mainittu törkeä rikos ja tuomioistuimen antama lupa.

Uusia keinoja tarkkailuun

Pakkokeinolakiin ehdotetaan säännöksiä tarkkailusta. Sillä tarkoitetaan ehdotuksessa tietyn henkilön havainnointia salaa tiedonhankintatarkoituksessa. Aistihavaintojen tukena saisi käyttää kiikaria tai vastaavaa laitetta sekä ottaa yksittäisiä kuvia. Nykyisin tarkkailu on ainoastaan poliisilain tuntema tiedonhankintakeino, joka myös määritelmällisesti poikkeaa nyt ehdotetusta.

Tarkkailua saisi kohdistaa henkilöön, joka on kotirauhan piiriin kuuluvan tilan ulkopuolella tai tietoverkossa. Tietokoneen kautta tehtävä internetin keskustelupalstalla tapahtuvan keskustelun katsominen ei olisi kuitenkaan tarkkailua, koska siinä tietokonetta käytettäisiin muiden käyttäjien tavoin.

Uusien keinojen joukkoon kuuluisi myös tekninen laitetarkkailu. Sillä tarkoitetaan rikoksesta epäillyn tietokoneen tai muun vastaavan teknisen laitteen, esimerkiksi älypuhelimen, sen ohjelmiston toiminnan tai yksilöintitietojen tarkkailua, tallentamista ja muuta käsittelyä.

Toimikunnan ehdotuksessa teknistä laitetarkkailua perustellaan kannettavien tietokoneiden yleistymisellä. Voimassa olevan lain ongelmana on se, ettei esitutkintaviranomainen voi olla varma siitä, käytetäänkö laitetta asunnossa vai muualla. Tarkkailua ei ole voinut jatkaa, jos laite viedään yleiseltä paikalta asuntoon.

Tekninen laitetarkkailu kohdistuisi laitteen tai sen ohjelmiston toimintaan. Tarkkailu tehtäisiin salaa ja teknisiä apuvälineitä käyttäen.

Teknistä laitetarkkailua ei saisi käyttää viestin sisällön tai viestin tunnistamistietojen hankkimiseen, vaan silloin olisi kyse televalvonnasta tai telekuuntelusta. Tekninen laitetarkkailu voitaisiin toteuttaa vastaavilla laitteilla, menetelmillä ja ohjelmistoilla kuin muukin tekninen tarkkailu.

Ehdotuksen mukaan nykyistä tarkemmin säädettäisiin salaisen tiedonhankinnan käytännön toteutuksesta eli laitteen, menetelmän tai ohjelmiston asentamisesta ja poisottamisesta. Esitutkintaviranomaisella olisi esimerkiksi oikeus ohittaa tilapäisesti tietokoneen tai tietojärjestelmän suojaus tai haitata sitä.

Yksityisyyden loukkauksesta korvausta

Uutta ehdotuksessa on myös vahingonkorvausvastuun laajentaminen. Ehdotuksen mukaan korvausta voitaisiin maksaa myös kärsimyksestä, jos salaisten tiedonhankintakeinojen yhteydessä on loukattu rauhaa tai yksityiselämää. Nykyisin tällaisesta kärsimyksestä voi saada korvausta lähinnä vain, jos korvauksen perusteena on rikollinen menettely. Lisäksi vahingonkorvaussäännökset koskisivat henkilö- ja esinevahinkojen korvaamista.

Uusien pakkokeinolain vahingonkorvaussäännösten lähtökohtana olisi pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen valtion varoista, vaikka vahinko ei johdu poliisin tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä.

Vahingonkorvausvastuun syntyminen riippuisi rikosasian käsittelyn lopputuloksesta (esimerkiksi syyte jätetään nostamatta tai hylätään). Lisäksi korvausta voitaisiin alentaa tai se voitaisiin evätä vahingonkärsijän oman menettelyn ja myötävaikutuksen perusteella.

Kärsimyskorvausta ei maksettaisi loukkauksesta, joka on vähäinen tai jonka loukatun muuten voidaan kohtuudella edellyttää sietävän. Loukkauksen vähäisyyttä ja sietämisvelvollisuutta sekä korvauksen määrää arvioitaessa otettaisiin huomioon käytetty keino, käyttämisen olosuhteet, vahinkoa kärsineen asema ja pakkokeinon käytöstä aiheutunut julkisuus.

Esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistus. Oikeusministeriön komiteanmietintö 2009:2 >>  

-----

[KIRJOITTAJA:]

Lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva toimi esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelleen toimikunnan toisena päätoimisena sihteerinä.

Lue myös

Yksityisyys: Tiedonhankinnasta tarkemmat pykälät »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.