Tulostusversio

3/2011

Hallinto: Sosiaalihuollon tietosuojassa edistystä

Teksti: Mari Pietiäinen

Palveluntarjoajat ovat kiinnittäneet enemmän huomiota tietosuojaan, joskin parannettavaa on vielä.

Sosiaalihuollon palveluntarjoajat pitävät tietosuojaa erittäin tärkeänä. Tietosuojavaltuutetun tänä kesänä tekemään kyselyyn vastanneista yksityisistä palveluntarjoajista 94 prosenttia kokee tietosuojan erittäin tärkeänä, julkisen sektorin toimijoista 82 prosenttia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki ja henkilötietolaki asettavat velvoitteita sosiaalihuollon rekisterinpitäjille. Edellinen vastaava selvitys sosiaalihuollon sektorille tehtiin vuonna 2008, ja siihen verrattuna edistystä näyttää tapahtuneen.

Uuden selvityksen perusteella lainsäädännön noudattamisessa on kuitenkin edelleen selkeitä puutteita.

Selvitys lähettiin kaikille kunnille, erityishuoltopiireille ja alueellisesti suurimmille yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille. Vastauksia saatiin vajaa 300, ja vastausprosentti on noin 70. Vastanneista noin 60 on yksityisiä sosiaalihuollon palveluntarjoajia.

Tietosuojavastaavan toimenkuva yhä epäselvä

Tulosten perusteella yhä useampi sosiaalihuollon palveluntarjoaja on nimennyt tietosuojavastaavan. Edellisessä kyselyssä tietosuojavastaavan oli nimennyt vain kolmannes vastaajista, nyt 79 prosenttia. Viidenneksellä vastanneista yksiköistä tietosuojavastaava on siis kuitenkin yhä nimeämättä.

Sekä julkisella että yksityisellä oli useimmin valittu organisaatioon yksi tietosuojavastaava. Tulosten perusteella lähes kaikki tietosuojavastaavat hoitavat tehtävää muiden tehtäviensä ohella.

Selvitys osoittaa, että tietosuojavastaavan toimenkuva on sosiaalihuollossa edelleen epäselvä. Tulosten perusteella enemmistö, noin 62 prosenttia, on joko sitä mieltä että tietosuojavastaavan toimenkuva ei ole selkeä tai että se hakee vielä muotoaan.

Vastaajien mukaan tietosuojavastaavan toimenkuvaa ei ole organisaatiossa rajattu selkeästi, tehtävän hoitamiseen ei ole varattu riittävästi aikaa ja on epäselvää, kenen tulisi olla tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaavan tärkeimmiksi tehtäviksi kyselyyn vastanneet määrittelivät osallistumisen tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun ja ylläpitoon, henkilökunnan tukena toimimisen ja yksikön käytänteissä olevien puutteiden tuomisen johdon tietoisuuteen.

Kirjalliset ohjeet uupuvat usealta yksiköltä

Laissa velvoitetaan vastaavaa johtajaa antamaan kirjalliset ohjeet ja kouluttamaan henkilökuntaa asiakastietojen käsittelystä.

Sosiaalihuollon palveluntarjoajat opastavat työntekijöitä melko säntillisesti: Sekä tämänvuotiseen että vuoden 2008 kyselyyn vastanneista noin 85 prosenttia on ohjeistanut henkilökuntaa sähköisten asiakastietojen käsittelemisestä.

Säännöstä ohjeiden antamisesta kirjallisesti noudatetaan nihkeämmin. Tämänvuotisten vastausten perusteella vain 63 prosentissa organisaatioista vastaava johtaja on laatinut henkilökunnalle asiakastietojen käsittelystä kirjalliset ohjeet.

Kirjallisissa ohjeissa käsitellään muiden muassa vaitiolovelvollisuutta, asiakirjasalaisuutta, salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen edellyttämistä työntekijöiltä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia, henkilötietolakia ja asiakkaan suostumusta asiakastietojen luovuttamiseen.

Koulutuksessakin olisi kohennettavaa. Vastanneista yksiköistä vain alle puolet oli antanut tietosuojakoulutusta enemmistölle tai kaikille työntekijöilleen. Toimintaohjeet väärinkäytösten varalle on laatinut vain noin 60 prosenttia vastaajista.

Lokivalvonta yleistynyt hieman

Lokivalvonnassa eli sähköisten asiakastietojen käytön seurannassa on otettu pieniä edistysaskelia.

Hieman yli puolet vastaajista ilmoitti valvovansa asiakastietojen käsittelyä lokitietojen avulla, kun aiemmassa selvityksessä vain noin kolmannes ilmoitti valvovansa.

Syiksi siihen, ettei lokivalvontaa tehdä, mainittiin muiden muassa resurssipula ja se, ettei asiakastietojärjestelmä mahdollista vielä tällaista valvontaa.

Valtaosa tiedottaa asiakkaille

Sosiaalihuollon asiakkaiden informointi on tulosten perusteella toteutunut hyvin: noin 85 prosenttia vastaajista on tiedottanut asiakkaille asiakastietojen käsittelystä. Olisi kuitenkin tärkeää, että loputkin 15 prosenttia huolehtisivat informointivelvollisuudestaan.

Eniten asiakkaita on informoitu siitä, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja asiakkaan oikeudesta tarkastaa omat tietonsa.

---

[KIRJOITTAJA]

Korkeakouluharjoittelija Mari Pietiäinen teki tietosuojavaltuutetun toimistossa selvityksen sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista.

Lue myös

Hallinto: Perustaso jokaiselle »
Hallinto: Ota oppia muilta »
Hallinto: Julkinen tietohallinto yhtenäistyy »
Hallinto: Timo Valli aloitti ICT-johtajana »
Hallinto: Laki vahvistaa oikeushallinnon tietosuojaa »
Hallinto: Oikeushallinnossa edetty fiksusti »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.