Tulostusversio

1/2013

Lait ja säädökset 1/2013

Kotiosoitteet pois kaupparekisteristä

Kaupparekisteriin merkitään muiden muassa yritysten vastuuhenkilöiden ja taloyhtiöiden hallitusten jäsenten henkilötietoja. Nyt näiden tietojen keräämistä ja luovuttamista aiotaan vähentää.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa esitystä kaupparekisterilain muuttamisesta. Tarkoituksena on, että henkilötunnusten tunnusosan luovuttamista rajoitettaisiin, ja kotiosoitteiden kerääminen rekisteriin lopetettaisiin. Kotiosoitteen asemesta rekisteriin merkittäisiin vain henkilön kotikunta.

Asiaa vuonna 2009 selvittäneen työryhmän näkemys oli, että osoitetietojen tallentamisesta kaupparekisteriin voitaisiin luopua kokonaan ja henkilötunnuksen julkisuutta voitaisiin rajata. Ministeriön mukaan työryhmän mietinnöstä annetuissa lausunnoissakin pääosin kannatettiin henkilötunnuksen ja osoitetietojen julkisuuden rajoittamista.

Lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn vielä tänä keväänä.

----

Muutoksia turvakieltoon

Väestötietojärjestelmästä annettuun lakiin tehdyt muutokset vaikuttavat niin sanotun turvakiellon myöntämismenettelyihin.

Jos oma tai perheen turvallisuus on vakavasti uhattuna, maistraatti voi myöntää hakemuksesta turvakiellon. Silloin henkilön tietoja annetaan väestötietojärjestelmästä vain viranomaisille. Ensimmäisellä kerralla turvakielto annetaan yleensä viiden vuoden määräajaksi. Maaliskuun alussa voimaan tulleen lainmuutosten mukaan turvakielto voidaan erityisestä syystä antaa nyt myös toistaiseksi voimassa olevana.

Lain mukaan turvakielto kattaa myös sen saaneen henkilön kanssa samassa taloudessa asuvan puolison ja alaikäisten lasten tiedot. Käytännössä tietojärjestelmäongelmien takia kieltoa ei ole pystytty tallentamaan jokaiselle perheenjäsenelle erikseen, vaan turvakiellon hakijaa neuvotaan hakemaan kieltoa samalla myös muille perheenjäsenille. Jos perheenjäsenillä ei ole turvakieltoa, kiellon saaneen tietoihin voi päästä perheenjäsenten kautta.

Lakimuutos antaa Väestörekisterikeskukselle vuoden lisäaikaa tietojärjestelmämuutosten toteuttamiseen. Muutokset on toteutettava helmikuun loppuun 2014 mennessä.

----

Vanha passi mitätöidään nyt itse

Poliisilaitoksen passiruuhkiin harmistuneet voivat huokaista helpotusta: passilakia on muutettu siten, että valmistunut uusi passi haetaan nyt postin toimipisteestä. Vanhaa passia ei enää palauteta poliisille, vaan hakija saa ohjeet vanhan passin mitätöimisestä. Muutos tulee voimaan huhtikuun lopussa.

----

Komissio haluaa laajentaa tietoturvan ilmoitusvelvoitetta

Euroopan komissio ehdottaa verkko- ja tietoturvadirektiiviä, joka laajentaisi tietoturvaloukkausten ilmoitusvelvollisuuden koskemaan huomattavasti nykyistä useampia palveluntarjoajia.

Direktiiviehdotus velvoittaisi teleyritysten lisäksi muutkin kriittisen infrastruktuurin toimijat, esimerkiksi rahoituksen, terveydenhuollon, energian ja liikenteen palveluntarjoajat sekä esimerkiksi pilvipalveluiden tarjoajat ja sähköisen kaupankäynnin alustat sekä julkishallinnon ilmoittamaan keskeisiin palveluihinsa kohdistuvista merkittävistä tietoturvapoikkeamista.

----

Tietoverkkorikosten tutkintaa helpotetaan

Poliisin oikeutta televalvontaan tietoverkkorikosten tutkinnassa halutaan laajentaa siten, että televalvonnan käyttö ei edellytäkään epäillyn lupaa. Muutos on yksi ensi vuonna voimaan tuleviin uusiin esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetyistä täydennyksistä.

Televalvonnalla tarkoitetaan laitteen tunnistamis- tai sijaintitietojen hankkimista tai osoitteen tai laitteen käytön tilapäistä estämistä. Lakiesitysten mukaan käräjäoikeus voisi myöntää luvan televalvontaan, kun on syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä tietojärjestelmän luvatonta käyttöä, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta tai tietomurtoa. Näissä tapauksissa televalvonnan käyttö ei siten edellyttäisikään teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumusta, kuten uudessa pakkokeinolaissa on säädetty.

Ehdotettujen lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alussa.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.