Tulostusversio

2/2013

Terveydenhuollon hallinnollinen taakka vaihtaa paikkaa

Teksti: Tomi Voutilainen

Terveydenhuollon tiedonhallintaa on kehitetty viimeisen kymmenen vuoden aikana luomalla lainsäädäntöön monimutkainen suostumuksien ja kieltojen verkko, johon potilas omine tietoineen päätyy väistämättä. Taustalla on potilastietojen suojaaminen terveydenhuollon sekavassa hallintorakennelmassa, minkä takia hallinnollisen tietosuojan merkitys on korostunut liikaa.

Kansallisten terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden (KanTa-palvelut) käyttöönoton jälkeen terveydenhuollon toimintayksikön on informoitava potilasta KanTa-palveluiden käytöstä suullisesti ja kirjallisesti. Lisäksi potilaalta on pyydettävä allekirjoitettu suostumus, jotta palveluista voidaan näyttää potilaan tietoja yksiköiden välillä. Suostumuksen antamisen jälkeen potilas voi kieltää tietojensa luovuttamisen palvelujen antajan tai palvelutapahtuman perusteella. Kielto tehdään potilaan allekirjoittamalla asiakirjalla.

Potilaan kielto-oikeus perustuu siten siihen, että hän on antanut ensin suostumuksen tietojen luovuttamiseen, jonka jälkeen hän voi kieltää sen. Potilas voi myös peruuttaa kiellon ja suostumuksen. Lisäksi kieltojen hallintaan lisäelementtinsä tuo terveydenhuoltolain  mukainen potilaan oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen saman sairaanhoitopiirin muille yksiköille. Siitä ei ole kuitenkaan yksityiskohtaista sääntelyä.

Ristiriitaisia ohjeita

Kun potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaan niitä ei voida luovuttaa edes silloin, kun ne olisivat merkityksellisiä potilaan hoitamiseksi. Toisaalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on lain vastaisesti ohjeistanut raportissaan (63/2012), että potilas saisi kiellon laadinnan yhteydessä antaa silti luvan tietojen luovuttamiseen hätätilanteissa.

Ohje jää kuitenkin vaille merkitystä, koska lainsäädäntö ei tunne hätätilanteen käsitettä eikä THL:llä ole oikeutta säännellä laissa säädettyjä menettelyitä uudelleen ohjein. Tilanne on erikoinen, koska potilasta pitää informoida kiellon merkityksestä mutta samalla antaa myös päinvastaisia ohjeita kiellon merkityksettömyydestä.

Arkistointi jatkuu

EU:ssa parhaillaan valmisteilla olevan tietosuoja-asetuksen eräänä tavoitteena on tietosuojaan liittyvän hallinnollisen taakan vähentäminen. Samaan aikaan Suomen terveydenhuollossa tiedonhallinnan tietosuojarakennelma ajaa potilastietojen käsittelyä yhä raskaampaan hallinnollisen taakkaan. Potilasasiakirjojen käsittelyn ja arkistoinnin sijaan terveydenhuollon toimintayksiköt on valjastettu suostumus- ja kieltoasiakirjojen käsittelyyn ja arkistointiin. Paperista on tehty tietosuojan merkittävin tae.

Kenen etua terveydenhuollon suostumuksenhallinnan järjestelyt ajavat? Eivät ainakaan potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön. Ongelma piilee hallinnollisissa rakenteissa ja epäselvissä toimivaltasuhteissa. Terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaamiseen osallistuvat sosiaali- ja terveysministeriö, THL, Valvira, Kansaneläkelaitos, aluehallintovirastot ja tietosuojavaltuutetun toimisto. Hallinnollisen taakan keventäminen voisi alkaa tämän hallintohimmelin purkamisesta. Se olisi jo itsessään tietosuojaa edistävä teko.  

---

[KIRJOITTAJA]

Tomi Voutilainen on Itä-Suomen yliopiston informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.