Tulostusversio

2/2008

Lyhyesti yksityisyydestä 2/2008

Tieto työkyvyttömyyseläkkeestä loukkaa yksityisyyttä

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen neuvoo Ahvenanmaan maakuntahallitusta olemaan julkaisematta nettisivuilla eläkepäätöksen saajien nimiä ja tietoa myönnetystä työkyvyttömyyseläkkeistä.

Päätös liittyy Ahvenanmaan maakuntahallituksen verkkosivuillaan julkistamaan luetteloon tehdyistä eläkepäätöksistä. Luettelossa olivat eläkkeen saaneiden henkilöiden nimet ja tieto myönnetystä eläkkeestä, kuten työkyvyttömyyseläkkeestä. Päätösten sisältöä ei julkaistu.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan menettely oli loukannut niiden henkilöiden yksityisyyttä, jotka olivat saaneet päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä. Tieto työkyvyttömyyseläkkeen saamisesta voidaan rinnastaa henkilön terveydenhoitoa koskevaan tietoon ja on siksi pidettävä salassa. Lisäksi eläkepäätöksen saaneiden henkilöiden nimien julkistaminen netissä ei ole hyvän rekisteröintitavan mukaista.

----

Yhteydenotto ennen terveyskeskuksessa kuvaamista

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt suosittelee, että henkilöä, joka haluaa valokuvata terveyskeskuksen odotustilassa, neuvotaan ottamaan yhteyttä henkilökuntaan ennen kuvaamista. Näin voidaan huolehtia potilaiden yksityisyydensuojasta.

Ennakkolupaa kuvaajalta ei saa edellyttää eikä asettaa kuvauksen ehdoksi, koska se olisi sananvapauden vastaista.

Apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisussaan, että julkisissa tiloissa on eroja sen mukaan, millaista yksityisyyttä ihmiset niiltä odottavat. Yksityisyydensuoja on erityisen tärkeää terveyttä koskevissa asioissa, jotka yleensä ovat salassa pidettäviä. Jo tieto siitä, että henkilö on terveydenhuollon potilaana, on salassa pidettävä.

----

Tietosuojaviranomaiset arvostelevat rajavalvonta-aikeita

Euroopan tietosuojaviranomaiset arvostelevat komission suunnitelmia EU:n rajavalvonnan tiukentamiseksi.

”Nykyiset ehdotukset viittaavat selvästi kehitykseen kohti Schengenin alueelle tulevien tai lähtevien henkilöiden täyttä valvontaa kansalaisuudesta riippumatta”, tietosuojaviranomaiset toteavat huhtikuussa antamassaan julkilausumassa.

Julkilausumassa viitataan komission helmikuussa antamiin tiedonantoihin EU:n ulkorajojen valvonnan tulevaisuudesta. Tiedonannoissa pohditaan muun muassa vilpittömässä mielessä matkustavien henkilöiden rajanylitysten helpottamista, maahantulon ja maastapoistumisen kirjaamista sekä sähköisen matkustuslupajärjestelmän käyttöönottoa.

Kevätkokouksessa Roomassa kokoontuneet tietosuojaviranomaiset kehottavat EU:ta harkitsemaan uusien toimien tarpeellisuutta ja suhteellisuutta.

----

Julkisasiamies: Verotietoja saa julkaista journalistiin tarkoituksiin

EU:n julkisasiamies Juliana Kokottin lausunnon mukaan yksityishenkilöiden verotustietojen julkaiseminen on sallittua, mikäli se tehdään journalistisia tarkoituksia varten. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava, käsitelläänkö verotietoja journalistisia tarkoituksia varten ja missä laajuudessa.

Lausunto liittyy korkeimman hallinto-oikeuden Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle tekemään ennakkoratkaisupyyntöön, joka koskee yli miljoonan suomalaisen verotietojen julkaisemista Veropörssi-lehdessä. Nimetyn henkilön verotiedot voi myös tilata tekstiviestillä matkapuhelimeen.

KHO pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua muun muassa siitä, onko verotietojen julkaisemista pidettävä journalismina silloin, kun se on toiminnan pääasiallisena tarkoituksena. Hallinto-oikeus ja tietosuojalautakunta ovat aiemmin puoltaneet verotietojen julkaisemista.

Julkisasiamiehen lausunnon mukaan yksityishenkilöiden verotustietojen julkaiseminen ja kaupallinen hyödyntäminen on tietosuojadirektiivin mukaista henkilötietojen käsittelyä.

Direktiivin mukaan henkilötietojen käsittely voi olla journalismia, jos sillä pyritään välittämään yleiseen etuun liittyviä tietoja ja ajatuksia. 

-----

KHO:n diaaritiedot yleensä julkisia

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan sen asiakirjarekisteriin merkityt asianosaisten tunnistetiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Ne on pidettävä salassa vain, kun se on välttämätöntä.

Tunnistetiedot on pidettävä salassa heti merkinnän tekemisestä alkaen, kun ne asian laatua koskevaan tietoon yhdistettynä ilmaisevat lain mukaan salassa pidettävän tiedon. Salassa pidettäviä tunnistetietoja on esimerkiksi turvapaikka-, mielenterveys- ja lastensuojeluasioissa.

Tunnistetieto on pidettävä salassa myös silloin, jos se yhdessä KHO:n päätökseen merkityn tiedon kanssa ilmaisee salassa pidettävän tiedon. KHO katsoi, että näissäkin asioissa tunnistetiedot olivat diaariin merkittäessä julkisia.

Joissakin tapauksissa, esimerkiksi useissa veroasioissa, tunnistetietojen salassapitoa voidaan arvioida vasta, kun ratkaisun sisällöstä on tietoa. Kirjaamisvaiheessa salassapito ei vielä ole välttämätöntä.

KHO:n ratkaisu on ensimmäinen, joka koskee lokakuussa voimaan tullutta lakia hallintotuomioistuinten oikeudenkäynnin julkisuudesta.

Asianosaisten nimiä ja muita tunnistetietoja pyytänyt toimittaja saa ratkaisun perusteella osan niistä tiedoista, jotka KHO:n virkamies oli aiemmin kieltäytynyt antamasta.

----

Ruotsissa asetetaan rajoja työpaikan ilmiannoille

Useat monikansalliset yhtiöt haluavat toteuttaa ns. Whistleblowing-järjestelmiä, joiden avulla yrityksen työntekijät voivat ilmoittaa työnantajalle rikkomuksista ja muusta työpaikan epäeettisestä käytöksestä. Anonyymisti tehdyt ilmoitukset kerätään yleensä rekisteriin joko internetin tai puhelimen välityksellä.

Ruotsin tietosuojaviranomaisen (Datainspektionen) mukaan järjestelmä sinänsä on mahdollista toteuttaa, mutta järjestelmä voi koskea vain vakavia väärinkäytöksiä ja niihin mahdollisesti syyllistyneitä johtavassa asemassa olevia henkilöitä.

Datainspektionen on antanut eräälle monikansalliselle yritykselle poikkeusluvan Whistleblowing-rekisterin perustamiseen. Viranomaisen mukaan luvan ehdoilla on haluttu rajata pois mahdollisuus rekisteröidä väärien syytöksien ja juorujen luonteisia tietoja.

----

Nettitietojen käyttö esillä Britanniassa

Isossa-Britanniassa yhä suurempi määrä lehdissä julkaistuista jutuista sisältää tietoja, jotka on otettu esimerkiksi Bebo, MySpace ja Facebook -palveluista. Henkilöt, joita lehtiartikkelit käsittelevät, eivät kuitenkaan ole aina tyytyväisiä asioidensa käsittelytapaan.

Britanniassa kaivataankin pelisääntöjä siihen, mitä yhteisöpalveluihin annettuja tietoja voi julkistaa. Sanoma- ja aikakauslehdistön toimintaa maassa valvova Press Complaints Commission on tämän vuoksi ottamassa asian käsiteltäväkseen. 

Ison-Britannian sisäministeriö on myös julkaissut oppaan, joka sisältää suosituksia hyvistä käytännöistä yhteisöpalveluissa. Uhkien esille tuomisen lisäksi oppaan tarkoituksen on tarjota keinoja, joilla palveluntarjoajat voivat parantaa palveluidensa turvallisuutta. Siinä on muun muassa tarkastuslista yhteisöpalvelujen tarjoamisessa huomioitavista asioista.

----

Ruotsissa kouluruokamaksua saa valvoa biometriikalla

Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden mukaan koulu saa käyttää biometristä tunnistamista valvoakseen, ovatko oppilaat maksaneet kouluruokailumaksun.

Korkein hallinto-oikeus vahvisti kamarioikeuden kahdelle lukiolle antaman ratkaisun. Kamarioikeus katsoi, että koulujen tarve tarkastaa maksun suorittaminen sujuvasti painoi enemmän kuin oppilaiden yksityisyys.

Korkein hallinto-oikeus antoi kuitenkin tietosuojaviranomaiselle valitusluvan yhden lukion menettelystä.

Kolmessa ruotsalaislukiossa tarkastettiin oppilaan kädenjäljen tai sormen pisteistä luetun jäljen perusteella, oliko oppilas maksanut kouluruoasta. Oppilaan oli laitettava kätensä lukijaan, joka tarkasti oppilaan kädenjäljen tai sormenpään pisteistä muodostuvan kuvion. Hyväksytyn jäljen antanut oppilas sai automaatista lautasen.

----

Rekisterinumerovalvonta sallittua vain rajoitetusti

Autojen rekisterikilpien automaattinen valvonta on Saksan perustuslakituomioistuimen mukaan perustuslain vastaista.

Saksassa Hessenin ja Schleswig-Holsteinin osavaltioissa autojen rekisterikilvet kuvataan järjestelmällisesti maanteillä ja kaduilla. Tiedot säilytetään, jos rekisterinumero löytyy tietokannasta.

Useimmiten vertailu tehdään heti kuvaamisen jälkeen. Joskus kuvat kuitenkin tulostetaan, ja vertailu tietokantoihin tehdään myöhemmin. Silloin merkitään myös, missä ja mihin aikaan auto kuvattiin.

Perustuslakituomioistuimen mukaan Hessenin ja Schleswig-Holsteinin valvonnasta säätämät lait puuttuvat vakavasti tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen ilman, että niissä olisi riittävästi perusteltu näin vakavan menettelyn käyttöä.

Rekisterinumeroiden automaattista valvontaa tehdään kahdeksassa Saksan 16 osavaltiosta. Perustuslakituomioistuimen mukaan sallittua on sellainen valvonta, joka tehdään rajatulla alueella tai tietyn rikostyypin tekijöiden jäljittämiseksi. Myös pistokokeet ovat sallittuja.

Lue myös

Lyhyesti tietosuojasta 2/2008 »
Lyhyesti tietoturvasta 2/2008 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.