Tulostusversio

1/2014

Lait ja säädökset 1/2014

Tietosuojauudistus siirtyy eurovaalien yli

Vuosien ponnistelu EU:n tietosuoja-asetuksen synnyttämiseksi jatkuu yli toukokuussa pidettävien eurovaalien.

Komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin mukaan komissio, parlamentin kaksi esittelijää sekä nykyisen puheenjohtajavaltion Kreikan ja tulevan puheenjohtajan Italian edustajat ovat sopineet asetuksen valmisteluaikataulusta. Sen mukaan toimielinten väliset neuvottelut alkaisivat heinäkuussa ja uudistuspaketti hyväksyttäisiin vuoden lopussa. Näin asetus saataisiin voimaan kaikissa jäsenmaissa viimeistään vuonna 2015.

Nähtäväksi jää, toteutuuko suunnitelma. Useat jäsenmaat ovat haranneet neuvotteluissa vastaan, koska ne haluaisivat, että asetuksen sijasta tietosuojaa säänneltäisiin jäsenmaille enemmän liikkumavaraa jättävän direktiivin muodossa. Lisäksi ainakin Saksa suhtautuu nihkeästi siihen, että tietosuoja-asetus koskisi myös julkista hallintoa. Kansalaisjärjestöt ovat syytelleet erityisesti Saksaa ja Isoa-Britanniaa tietosuojauudistuksen viivästymisestä.

---

Kyberryhmä pohtii urkintavaltuuksia

Edward Snowdenin paljastukset kansainvälisestä verkkotiedustelusta ja etenkin ulkoministeriön verkkoon kohdistunut vakoilu ovat vauhdittaneet keskustelua Suomen viranomaisten mahdollisuuksista harjoittaa tiedonhankintaa verkossa.

Puolustusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään tietoverkkojen Suomen turvallisuudelle tuomia uhkia. Niin ikään ryhmä selvittää turvallisuusviranomaisten tiedonhankinnan nykytilaa ja tekee kehitysehdotuksia.

Lainsäädäntötyötä ja puolustusministeriön vetovastuuta perustellaan asettamispäätöksessä sillä, että puolustusvoimien on kyettävä havainnoimaan Suomen turvallisuustilannetta myös kyberympäristössä.

Työryhmän toimikausi päättyy kesäkuun lopussa. Mikäli ryhmä päätyy ehdottamaan verkkotiedustelun sallimista viranomaisille, tiedustelun toteutukseen saattaa olla jo valmiit suunnitelmat. Helsingin Sanomien (15.2.) tietojen mukaan kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman luonnos sisältää puolustusvoimien valmiin suunnitelman rajat ylittävän tietoliikenteen valvontajärjestelmästä. Toimeenpano-ohjelma on määrä julkistaa maaliskuussa.

------

Terveydenhuoltoon tiukemmat tietoturvavaatimukset

Lakeihin potilastietojen sähköisestä käsittelystä ja sähköisestä lääkemääräyksestä ehdotetaan muutoksia tietoturva- ja tietosuojamenettelyihin.  

Hallitus ehdottaa tietoturvavaatimuksia, jotka kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja ohjelmien on täytettävä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi tulisi luoda laatukriteerit. Kaikkien yksiköiden ja niille tietojärjestelmiä toimittavien pitäisi noudattaa laatukriteereitä ja omavalvontasuunnitelmaa. Niin ikään yksiköiden ja niiden tietojärjestelmien pitäisi läpäistä ulkopuolinen tarkastus ennen kuin järjestelmät liitetään valtakunnallisiin sähköisiin palveluihin (Kanta).

Myös omien potilas- ja reseptitietojen käsittelyoikeuksiin ehdotetaan muutoksia.

Esityksen mukaan potilaan reseptitietoja voitaisiin luovuttaa häntä hoitavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle, jos potilas antaa tähän suostumuksen. Se olisi voimassa toistaiseksi mutta sen saisi myös perua. Näin reseptitietojen luovutuksen suostumusmenettelystä tulisi samanlainen kuin valtakunnallisen potilastietoarkiston tietojen.

----

Sähköreseptistä tulee pakollinen kaikille

Sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan vuodesta 2016 alkaen kaikki lääkemääräykset pitää laatia sähköisesti. Nykylaissa velvoite siirtyä sähköisiin resepteihin ei koske pieniä yksityisen terveydenhuollon yksiköitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Jotta pienten toimijoiden olisi helpompaa siirtyä sähköisten reseptien käyttöön, hallitus ehdottaa sovellusta, jolla reseptejä ja potilasasiakirjoja voitaisiin tehdä myös yksittäisen tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Sovelluksen tekemisestä vastaisi Kela.

Kaikki apteekit voivat jo toimittaa sähköisiä lääkemääräyksiä, ja käytännössä kaikki julkisen terveydenhuollon yksiköt tekevät niitä. Suurten ja keskikokoisten yksityisen terveydenhuollon yksiköiden pitää siirtyä käyttämään sähköistä reseptiä kuluvan vuoden huhtikuuhun mennessä.

-----

Tietoyhteiskuntakaari eduskunnan käsittelyssä

Hallituksen esitys tietoyhteiskuntakaareksi on edennyt eduskunnan valiokuntien käsittelyyn.

Tietoyhteiskuntakaariesitykseen on koottu keskeiset sähköisen viestinnän säädökset kymmenestä voimassa olevasta laista, jotka kaaren on määrä korvata. Tietoyhteiskuntakaaren on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa.

Voimassa olevan sähköisen viestinnän tietosuojalain sääntely kohdistuu teleyrityksiin, yhteisötilaajiin ja lisäarvopalvelun tarjoajiin. Tietoyhteiskuntakaaren sääntely ulottuisi muihinkin viestinnän välittäjiin, esimerkiksi sosiaalisen median palveluihin, joissa välitetään luottamuksellista viestintää.

Lakiesitys ei sisällä sähköisen viestinnän tietosuojalain ns. Lex Nokia -säännöksiä, jotka koskevat tunnistamistietojen käsittelyä väärinkäytöstilanteissa. Esillä on ollut näiden säännösten siirtäminen lakiin yksityisyydensuojasta työelämässä.

------

Poliisille pykälät havaintotiedoista

Vuodenvaihteessa toteutui pitkään pohdittu lakiuudistus, jolla säädetään havaintotietojen keräämisestä ja tallettamisesta poliisiasian tietojärjestelmään. Havaintotiedoilla tarkoitetaan poliisimiesten havaintoja tai poliisille ilmoitettuja, rikolliseen toimintaan liittyviä tietoja.

Havaintotietojen kirjaaminen poliisin rekistereihin on puhuttanut jo useita vuosia. Tuoreessa laissa henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa kirjattavia havaintotietoja ovat sellaiset, joiden voi perustellusti arvioida liittyvän rikokseen olosuhteiden tai henkilön esittämien uhkausten takia. Mahdollisuuksien mukaan tietoon pitäisi liittää arvio tiedon antajan luotettavuudesta ja tiedon oikeellisuudesta. Tietoja ei saa käyttää lupakäsittelyissä, ja niitä saa säilyttää kuusi kuukautta.

Lue myös

Lait ja säädökset 1/2014 - vain netissä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.