Tulostusversio

2/2014

EU-tuomio haastaa tietosuojalainsäädännön

Teksti: Juha Lavapuro

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) katsoi huhtikuun alussa tekemässään ratkaisussaan teletunnistamistietojen säilyttämisvelvollisuutta koskevan direktiivin pätemättömäksi. Direktiivi oli pätemätön, koska se johti suhteettoman ankaraan puuttumiseen perusoikeuskirjassa turvattuihin yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan. 

Perusoikeudet uhattuina

Tuomio edellyttää väistämättä jäsenvaltioiden tietosuojalainsäädännön uudelleentarkastelua. Tuomio ei sinänsä itsessään kumoa direktiivin perusteella säädettyjä kansallisia lakeja. Esimerkiksi sähköisen viestinnän tietosuojalakiin säädetyt tallentamisvelvollisuutta koskevat säännökset ovat edelleen voimassa EU-tuomioistuimen tuomiosta riippumatta.

Silti on selvää, että ratkaisun perustelujen vaikutukset heijastuvat tätä yksittäistä kysymystä laajemmalle. EUT ei nimittäin ratkaissut vain direktiivin pätemättömyyttä vaan ennen kaikkea täsmensi EU:n perusoikeuskirjassa turvattujen oikeuksien sisältöä yksityisiin viesteihin liittyvien tunnistamistietojen alueella.

Huomionarvoista onkin, että EUT piti direktiivin aiheuttamaa puuttumista perusoikeuskirjan mukaisiin oikeuksiin sekä ”laajamittaisena” että ”erityisen vakavana”. Tämä oikeudellinen asiantila sai puolestaan ratkaisevan merkityksen suhteellisuusperiaatteen vuoksi: Mitä vakavammasta puuttumisesta perusoikeuksiin on kysymys, sitä kapeammaksi muodostuu lainsäätäjän harkintamarginaali, ja sitä tarkemmin on varmistuttava, että puuttuminen rajoitetaan vain aivan välttämättömään.

Sisältöä suojattu paremmin

Mitä tuomioistuimen tulkinta sitten tarkoittaa suomalaisen sääntelyn kannalta? Ennen kaikkea sitä, että tietoyhteiskuntakaaren, kuten muunkin tietosuojalainsäädännön, perustuslainmukaisuutta on jatkossa arvioitava siten, että laajamittainen tunnistamistietojen kerääminen voi merkitä erityisen vakavaa puuttumista perusoikeuksiin. Lähtökohta poikkeaa aiemmasta.

Suomalainen tietosuojalainsäädäntö on säännönmukaisesti käynyt eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavana. Valiokunnalla on ollut taipumusta tarkastella tunnistamistietojen käsittelemistä ja tallentamista oletusarvoisesti ikään kuin ”lievennetyn” asteikon puitteissa. Luottamuksellisten viestien sisältö on Suomessa nauttinut korostunutta perustuslainsuojaa. Siihen voidaan puuttua vain, jos se on aivan välttämätöntä. Samaa ankaraa testiä ei kuitenkaan ole sovellettu viestien tunnistamistietoihin.

Tulkinta-asteikon erot näkyvät selvästi, kun EU-tuomioistuimen tuomiota verrataan perustuslakivaliokunnan lausuntoon tallennusdirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta. Siinä, missä EU-tuomioistuin päätyi useilla eri perusteilla pitämään direktiiviä perusoikeuksien vastaisena, perustuslakivaliokunta piti sitä jokseenkin ongelmattomana, kunhan direktiivin mukainen säilyttämisvelvollisuuden tarkoitus ilmeni myös sähköisen viestinnän tietosuojalaista. Lakiin ehdotettua 12 kuukauden säilytysaikaa valiokunta piti ”oikeasuhtaisuuden kannalta hyväksyttävänä ja riittävänä vastaamaan viranomaisten tarpeita”.

Vaikutuksia lakeihin

EUT:n tuomio haastaa perustuslakivaliokunnan tulkintalinjan tunnistamistietojen heikommasta suojasta. Samalla myös voimassa olevan kotimaisen tietosuojalainsäädännön arviointipohja muuttuu vastaavalla tavalla henkilötietojen ja yksityiselämän suojan kannalta tiukempaan suuntaan. Tällä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia paitsi vireillä olevaan tietoyhteiskuntakaareen, myös muun muassa Lex Nokian kaltaisen voimassa olevan lainsäädännön sovellettavuuteen.

-----

[KIRJOITTAJA]

Juha Lavapuro on julkisoikeuden apulaisprofessori Tampereen yliopistossa sekä valtiosääntöoikeuden dosentti Turun ja Helsingin yliopistoissa.Bookmark and Share
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.