Tulostusversio

4/2014

Lait ja säädökset - vain netissä 4/2014

Tunnistuslaki eduskunnan käsittelyssä

Pitkään valmisteltu ja odotettu lakiesitys vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista on nyt eduskunnan käsittelyssä.

Lakiin ehdotetaan säädöstä tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta, joka toimisi kansalaisille tarjottavien tunnistuspalvelujen taustalla. Sähköisen palvelun tarjoajan täytyy tehdä sopimus vain yhden verkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan kanssa.

Lakimuutoksella ei ole välittömästi vaikutusta kansalaisten sähköisten tunnistuspalvelujen käyttöön. Nykyiset vahvat tunnistusvälineet; verkkopankkitunnukset sekä mobiili- ja kansalaisvarmenteet toimivat myös tulevaisuudessa.

Lisäksi lakiesityksessä ehdotetaan, että tunnistuspalvelun tarjoajan ja sähköisiä allekirjoituksia tarjoavan toimijan tulee jatkossa vaatia henkilötunnus henkilön tunnistamiseksi. Niiden tulisi myös jokaisen tunnistustapahtuman yhteydessä tarkistaa väestötietojärjestelmästä, että henkilötunnus on käytössä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tunnistusvälineen hakijan ensitunnistamista koskevaa säädöstä siten, että virallinen sähköisesti todennettu henkilöllisyys pohjautuu aina viranomaisen myöntämää virallista henkilöllisyystodistusta varten tehtyyn fyysiseen ensitunnistamiseen tai olemassa olevan sähköisesti todennetun henkilöllisyyden avulla tehtyyn sähköiseen ensitunnistamiseen. Lakiesitys perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu toteutetaan tämän hallituskauden aikana.

Lakimuutoksessa myös huomioidaan hiljattain voimaan tulleen EU:n sähköistä tunnistamista koskevan asetuksen (eIDAS) edellyttämät muutokset.

Muutetun tunnistuslain on tarkoitus tulla voimaan toukokuussa 2015.

-----

Passia voi hakea sähköisesti

Passilainsäädännön muutosten jälkeen uutta passia hakevan ei vastaisuudessa välttämättä tarvitse käydä poliisilaitoksella, vaan hän voi tehdä passihakemuksen sähköisesti. Edellytyksinä on vähintään 12 vuoden ikä, uuden passin hakeminen kuuden vuoden kuluessa aiemman passin myöntämisestä sekä se, että hakijalta on jo otettu sormenjäljet ja nimikirjoitusnäyte edellistä passia varten.

Niin ikään passihakemuksen voi panna vireille ja maksaa käsittelymaksun sähköisessä palvelussa, vaikka joutuisikin käymään poliisilaitoksella antamassa sormenjälkensä ja nimikirjoituksensa.

Samalla poliisin henkilötietolakiin lisättiin säännökset, joiden mukaan poliisi saa antaa maistraateille tiedot passin myöntämisestä tietojoukkona tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tähän asti passitiedot eivät ole siirtyneet automaattisesti maistraateille, vaan ne ovat joutuneet pyytämään tarvitsemansa tiedot yksitellen.

Passin hakeminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai kansalaisvarmenteella.

------

Palkka.fi-palveluun muutoksia

Verohallinto ylläpitää verkkopalvelua Palkka.fi, jossa pientyönantajat voivat hoitaa lakisääteisiä palkanmaksuun liittyviä velvoitteitaan. Vuoden 2015 alussa palveluun lisätään työntekijöille tarkoitettu liittymä, johon kirjautunut työntekijä voi ilmoittaa esimerkiksi ennakonpidätysprosenttinsa ja tuntikirjauksensa työnantajalle sekä tarkistaa omat palvelussa olevat tietonsa.

Verottaja saa siirtää ennakonpidätystiedot järjestelmään salassapitosäännösten estämättä. Palveluun kirjautunut työntekijä voisi hakea järjestelmästä omat verokorttitietonsa ja osoittaa ne edelleen palvelua käyttävälle pientyönantajalleen. Verohallinto vastaa sekä palvelun tietojärjestelmien että tiedonsiirron tietoturvallisuudesta.

Palkka.fi-palvelua koskevan lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muutokset tulevat voimaan joulukuussa.

-----

Koehenkilön tietoja saa käsitellä perumisen jälkeen

Ensi vuonna voimaan tulevan lain mukaan lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuneen henkilötietoja saa käsitellä, vaikka hän myöhemmin luopuisi tutkimukseen osallistumisesta.

Edellytyksinä on, että käsiteltävät tiedot ovat tutkimuksen kannalta välttämättömiä ja niitä käsitellään vain kyseisessä tutkimuksessa. Niin ikään edellytetään, että osallistujan tiedot on kerätty ennen kuin hän on luopunut tutkimuksesta ja että tutkittava on tiennyt suostumusta antaessaan, että suostumuksen perumiseen mennessä kerättyjä tietoja käsitellään osana tutkimusaineistoa.

Lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvalta pyydetään suostumus sekä tutkimukseen osallistumiseen että arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa. Suostumukset voi antaa samalla asiakirjalla.

Nykylaissa ei ole säädetty tutkimukseen osallistumisesta luopuvan henkilötietojen käsittelystä.

Lue myös

Lait ja säädökset 4/2014 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.