Tulostusversio

1/2015

Lait ja säädökset 1/2015

Tunnistamislaki voimaan 2016

Eduskunta hyväksyi tammikuussa lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista. Nykyiset vahvan tunnistamisen välineet; verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne ja HST-kortti, ovat jatkossakin kansalaisten käytössä.

Uusi laki velvoittaa tunnistuspalveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset liittymään keskinäiseen luottamusverkostoon, joka toimii tunnistuspalvelujen taustalla. Luottamusverkostoon liittyneet tunnistuspalvelujen tarjoajat luottavat toistensa tarjoamiin tunnistusvälineisiin. Kun verkkopalvelu tekee sopimuksen yhden verkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun kanssa, verkkopalvelussa voidaan käyttää kaikkien muidenkin verkostoon kuuluvien tunnistuspalveluita. Verkkopalvelun tarjoaja päättää kuitenkin itse, mitä tunnistusvälineitä hänen palvelussaan käytetään.

Lain mukaan tunnistuspalvelun tarjoajan tulee hankkia palveluunsa tarvitsemat tiedot väestötietojärjestelmästä ja varmistaa, että sillä olevat henkilötiedot ovat ajan tasalla. Liikenne- ja viestintävaliokunta toteaa mietinnössään, että tietojen ajantasaisuuden varmistamisella ei tarkoiteta velvoitetta tarkistaa tietoja jokaisen tunnistustapahtuman yhteydessä.

Laki tulee pääosin voimaan 1.1.2016, mutta luottamusverkostoa koskevat pykälät tulevat voimaan vasta 1.5.2017.

----

Viranomaisten turvallisuusverkosta laki

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta astui voimaan tammikuussa. Laissa säädetään turvallisuusverkosta (TUVE). Se on koko maan kattava viranomaisten tieto- ja viestintäverkko, jonka perustana on uudistettu ja laajennettu Puolustusvoimien verkko.

Lain mukaan turvallisuusverkon laitteiden on sijaittava Suomessa ja sen hallintaan ja valvontaan liittyvät palvelut on tuotettava Suomessa. Verkkoa käyttävät tulevaisuudessa Puolustusvoimien ja sisäministeriön lisäksi valtion ylin johto, ministeriöt sekä turvallisuus- ja pelastusalan viranomaiset.

---

Määräysuudistus koski myös tietoturvamääräyksiä

Tietoyhteiskuntakaaren voimaantulo vuoden 2015 alussa edellytti, että sen nojalla annetut Viestintäviraston määräykset tulivat voimaan samassa aikataulussa. Uudistamistyön tuloksena vuoden alussa tuli voimaan kaikkiaan 35 uudistettua Viestintäviraston määräystä.

Kyberturvallisuuskeskuksen toimialueelle kuuluvia ja tietoyhteiskuntakaaren pohjalta päivitettäviä määräyksiä oli 11. Ne korvautuivat kuudella uudella tai päivitetyllä määräyksellä. Pääosa valmisteltiin työryhmissä yhdessä teleyritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Merkittävimmät muutokset tehtiin tietoturva- ja häiriötilannemääräyksiin.

Tietoturvan suunnittelua ja toteuttamista koskevat vaatimukset olivat aiemmin neljässä eri määräyksessä. Vaatimukset koottiin yhteen uuteen määräykseen 67/2014 M teletoiminnan tietoturvasta. Määräys sisältää teletoiminnan tietoturvaa koskevat vähimmäisvaatimukset.

Teletoiminnan häiriöiden havainnointia, hallintaa, niistä viranomaisille ja käyttäjille ilmoittamista sekä häiriöiden tilastointia koskevat vaatimukset olivat aiemmin neljässä eri määräyksessä. Vaatimukset koottiin yhteen uuteen määräykseen 66/2014 M teletoiminnan häiriötilanteista. Määräyksessä teletoiminnan häiriötilanteet on jaoteltu tietoturvahäiriöihin (tilanteet, joissa teleyrityksen palveluun kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoturvaloukkaus) ja toimivuushäiriöihin (tapahtumat, jotka estävät viestintäpalvelun toimivuuden tai häiritsevät sitä olennaisesti).

Tietoyhteiskuntakaaren määräysvaltuuksissa tunnistettiin Kyberturvallisuuskeskuksen toimialueella neljä kokonaisuutta, joilla toistaiseksi ei ole määräystä. Määräysten tarpeellisuutta on selvitetty viime vuonna, mutta lopulliset päätökset mahdollisista uusista määräyksistä tehdään myöhemmin.

----

Uusi laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Eduskunta käsittelee esitystä uudeksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaiksi. Laissa on tarkoitus säätää niistä tiedoista, joita sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin on kirjattava ja talletettava sosiaalihuollossa ja monialaisessa yhteistyössä. Laissa säädettäisiin myös asiakastietojen käsittelystä ostopalvelutilanteissa.

Samalla käsitellyssä on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolain muutos. Se valtuuttaisi Kelan ja Väestörekisterikeskuksen aloittamaan valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakasasiakirja-arkiston teknisen toteutuksen. Lait tulevat voimaan huhtikuun alussa.

------

Turvallisuusselvityslaki voimaan vuoden alussa

Uusi turvallisuusselvityslaki astui voimaan vuoden alussa. Uusi laki muun muassa laajentaa niitä tehtäviä, joissa toimivista henkilöistä voidaan laatia turvallisuusselvitys. Niitä ovat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen hoitamiseen liittyvät tehtävät muun muassa energia-, vesi- ja elintarvikehuollossa sekä tietoliikenteessä. Selvityksen tekoon vaaditaan aina henkilön kirjallinen suostumus.

 

Päivitetty (19.3.2015) tieto sosiaalihuollon asiakastietolakien voimaantulosta.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.